PL EN
 
 

Statut Fundacji “Autyzm Up”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja “AUTYZM UP”.

§ 2

Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów: Alicję Hajto i Jacka Rybickiego, na mocy oświadczenia złożonego w dniu 5 lutego 2015 roku przed notariuszem Andrzejem Cibą w Krakowie, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Wielopole nr 16/3 w Krakowie [Repertorium A NR 824/2015] i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 5

Fundacja może tworzyć filie i oddziały, a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działalności
§ 7

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie osób z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi i ich rodzin, w szczególności poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z w/w zaburzeniami, zapewniającego możliwość stałego pobytu lub pobytu dziennego, a także organizowanie lub ułatwianie im pracy, edukacji, terapii lub rehabilitacji;
 2. pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna, a także finansowa i rzeczowa dla osób z zaburzeniami rozwoju, w szczególności mieszczącymi się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych;
 3. pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i ich adaptacją w społeczeństwie;
 4. popularyzowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych oraz form pomocy osobom z tymi zaburzeniami;
 5. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie ośrodka wskazanego w § 7 pkt 1 oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem;
 2. zapewnianie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii lub rehabilitacji;
 3. działalność edukacyjną i informacyjną, zwłaszcza organizację konferencji, szkoleń, współpracę ze środkami masowego przekazu;
 4. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie celów Fundacji;
 5. opracowywanie metod, koncepcji i dobrych praktyk służących realizacji celów Fundacji;
 6. prowadzenie poradnictwa dla rodzin lub innych osób zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi;
 7. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, w postaci zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwania sponsorów stałych lub okolicznościowych;
 8. działalność wydawniczą;
 9. współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.
§ 9

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną w następującym zakresie:

 1. pozostałe zakwaterowanie;
 2. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
 3. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;
 4. pozaszkolne formy edukacji;
 5. pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 6. pomoc społeczna bez zakwaterowania.
§ 10

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w następującym zakresie:

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 3. pozostałe zakwaterowanie;
 4. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
 5. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;
 6. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 7. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;
 8. pozaszkolne formy edukacji;
 9. pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 10. pomoc społeczna bez zakwaterowania.
Partners

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statycznych Rozumiem